Ship in New York photo by Tobias Markmeyer (@tobias_markmeyer) on Unsplash