Grey Horizon, Azure Shore photo by myshko (@heymyshko) on Unsplash