Fish eye view photo by Greg Rakozy (@grakozy) on Unsplash