four white balloons on white wall
four white balloons on white wall
Tracking