Decorative Shelf photo by Adi Goldstein (@adigold1) on Unsplash