Milky Way Streaky Bay photo by Thom Schneider (@thomschneider) on Unsplash