Guanajuato in the dark photo by Hisashi Gakiya (@funkygakky) on Unsplash