Ensenada photo by Malcom Vazquez (@malcomv) on Unsplash