Abandoned ship photo by Michael Dvoinyakov (@dvoinyakov) on Unsplash