Hanging out in a tiny bar in Tokyo photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash