Inside Toronto City Hall photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash