Pyramid architecture photo by Zoltan Tasi (@zoltantasi) on Unsplash