Violet hydrangea up close photo by Nikhita Singhal (@nikhita) on Unsplash