Bush flight photo by Anthony Robinson (@tony225) on Unsplash