House-Boat photo by Akshay Thambu (@akshay_thambu) on Unsplash