Homey the Gnomey photo by Glenn Haertlein (@htack210) on Unsplash