Canon AE-1 Program photo by Mark Solarski (@marksolarski) on Unsplash