Fresh Filet Mignon photo by Pivofy (@pivofy) on Unsplash