Na Pali Cathedrals photo by Rod Elliott (@rodelliott) on Unsplash