Plaza market in wonosobo photo by Ryóka Vertíkal (@ryokavertikal) on Unsplash