Eye for an eye photo by Vernon Raineil Cenzon (@thevernon) on Unsplash