Flying high! photo by Thomas Ashlock (@thomas_ashlock) on Unsplash