Still life photo by Elizabeth Prata (@elizabethprata) on Unsplash