So Empty photo by Brad Huchteman (@brxdlxy) on Unsplash