Rain photo by Jacob KW (@prestydygitatorr) on Unsplash