Adventure at Old Ningo. Ghana photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash