Seal Rocks Jump photo by Saksham Gangwar (@saksham) on Unsplash