Alienated photo by Ali Yahya (@ayahya09) on Unsplash