three white baseballs on gray textile
three white baseballs on gray textile
Tracking