Antalya photo by Ali Rostami (@alirostami) on Unsplash