Blue, red and green parrot photo by Mikhail Vasilyev (@miklevasilyev) on Unsplash