View from The Six photo by Ilya Baykhuzin (@baikhuz) on Unsplash