Frozen pond photo by Kathy Walmsley (@kathyrosew) on Unsplash