Brave woman on a tightrope photo by Leio McLaren (@leio) on Unsplash