Apricot flower photo by Alexander Basov (@bolex) on Unsplash