Boys being boys photo by Prabash Livera (@prabashlivera) on Unsplash