Pagoda Avalokitesvara Semarang photo by Javid Faekar (@limenello) on Unsplash