Sturdy history photo by Elizabeth Prata (@elizabethprata) on Unsplash