Energy Bites photo by Ana Segota (@anasegota) on Unsplash