General Sherman Tree photo by Varadh Jain (@varadh) on Unsplash