Wandering Kathaks photo by Saksham Gangwar (@saksham) on Unsplash