Papaya Fruit Stall photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash