Old ship in Accra Ghana photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash