Backcountry camping in Death Valley photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash