Indian Oil Truck photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash