Fresh in the gardens photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash