Rainy day photo by Gevorg Avetisyan (@gavetisyan111) on Unsplash