Sake Containers photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash