Forest wild apples photo by Zafar Yakhin (@zafaryakhin) on Unsplash