Foggy Bench photo by Filip Mroz (@mroz) on Unsplash